Regulamin sklepu internetowego Ala Rio Lash and Brow Story

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na prowadzeniu Konta oraz zawieraniu umów sprzedaży produktów ze Sklepu internetowego Ala Rio Lash and Brow Story. Sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej o adresie www.alario.pl (zwanej dalej Stroną www) prowadzona jest przez Allę Ganine prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ala Rio Lash and Brow Story Alla Ganina, z siedzibą w Warszawie (03-759) ul. Otwocka 16 LU-1, NIP PL7262533327 Tel. (+48) 791060791, adres poczty elektronicznej: [email protected], zwaną dalej „Ala Rio Lash and Brow Story”.

2. DEFINICJE
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.alario.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: „Sprzedawca” – Ala Rio Lash and Brow Story Alla Ganina, z siedzibą w Warszawie (03-759) ul. Otwocka 16 LU-1, NIP PL7262533327, Tel (+48) 791060791, adres poczty elektronicznej: [email protected], dalej jako: Ala Rio Lash and Brow Story; „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.alario.pl oraz jej podstronach, „Klient” – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie oraz posiada aktywny adres mail; „Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, „Produkt” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. „Regulamin” – niniejszy regulamin.

3. OFERTA
1. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem.
2. Towary są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
3. Wszystkie użyte na stronie Sklepu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.
4. Zamówione w Ala Rio Lash and Brow Story towary i usługi dostarczamy za pośrednictwem firm: DPD, Poczta Polska, InPost, DHL; do ceny zamówienia jest doliczany koszt przesyłki w wysokości/ zakładka www.alario.pl/dostawa;
5. Należności za zamówione w Ala Rio Lash and Brow Story towary i przesyłkę można zapłacić przy odbiorze lub za pośrednictwem strony Przelewy24;
6. Zawartość strony Sklepu, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Ala Rio Lash and Brow Story nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
7. Ceny usług i towarów na stronie Sklepu są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
8. Wszelkie akcje promocyjne, wyprzedażowe dostępne w Sklepie mogą być ograniczone: co do ilości usług i towarów dostępnych w promocyjnej cenie, a także czasu trwania okresów promocji i wyprzedaży.
9. Ala Rio Lash and Brow Story zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych usług i towarów.

4. ZAŁOŻENIE KONTA
1. W celu złożenia zamówienia na usługi lub towary oferowane przez Ala Rio Lash and Brow Story na stronie Sklepu Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się, podając: swoje imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres mail, numer telefonu kontaktowego, numer Nip w przypadku chęci otrzymania faktury VAT, nazwę podmiotu, na który ma być wystawiona faktura, PESEL w przypadku osób fizycznych chcących otrzymać fakturę Vat oraz wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło składające się z min. 6 znaków, oraz zapoznać się z regulaminem, oraz polityką prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole „Akceptuję regulamin i politykę prywatności”. Konto w Ala Rio Lash and Brow Story zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Usunięcie konta nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wniosku od Klienta.

5. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA
1. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest podanie wszystkich wymienionych w pkt 4.1 powyżej danych przez Kupującego.
2. Wybór usługi lub towaru przenosi do „koszyka”, a wybór opcji „kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane usługi lub towary oraz zapłaty zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienia nie może zmienić zawartości koszyka lub zostać połączone z innym zamówieniem.
3. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
4. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Ala Rio Lash and Brow Story zakupu przez Klienta usług lub towarów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu zawartości Koszyka. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu wykonania usługi/odebrania zamówienia przez Kupującego.
5. Kupujący, który składa zamówienie, powinien dokonać zapłaty za zamówione usługi lub towar w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
6. O realizacji zamówienia oraz terminie realizacji opłaconego zamówienia Kupujący będzie informowany drogą telefoniczną bądź mailową w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.
7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie i nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych lub Kupujący danych nie uzupełnił w ciągu 3 dni od otrzymania informacji mailowej od Ala Rio Lash and Brow Story.
8. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Kupującego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, Ala Rio Lash and Brow Story powiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za niezrealizowane zamówienie.
9. Do każdego zamówienia wystawiany i wysyłany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego, wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

6. PŁATNOŚCI
Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówione usługi lub towary w jeden z dostępnych sposobów:
kartą kredytową, przelewem internetowym (przelewy24.pl), bądź może wybrać opcję paczki za pobraniem. Dokonuje wyboru sposobu płatności, klikając na ikonkę z listy sposobów płatności.

7. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług lub towarów należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu ich wady.
2. Wszelkie uwagi oraz zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą mailową na adres: [email protected];
3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary lub udokumentować to w odpowiedni sposób.
4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru lub usługi Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep. Jeżeli Sklep nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
5. Kupujący będący konsumentem, po ustawowym terminie 14 dni przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych towarów lub wykonanych usług jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru, lub charakteru usługi.
6. Ala Rio Lash and Brow Story ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę zakupu reklamowanego towaru lub usługi, przelewem na rachunek bankowy w terminie 10 dni roboczych.
7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Sklep nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar lub usługi.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Ala Rio Lash and Brow Story zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów, nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej [email protected]
3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
4. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, oraz na swój koszt.
6. Na podstawie art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

9. OCHRONA DANYCH

1. Ala Rio Lash and Brow Story gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Jednocześnie informuje o możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
2. Dokonując procesu Rejestracji oraz składając zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ala Rio Lash and Brow Story swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z usług Sklepu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak uniemożliwia składanie zamówień.
3. Administratorem danych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, jest Ala Rio Lash and Brow Story.
4. Wszelkie bliższe informacje dotyczące ochrony danych przetwarzanych i gromadzonych w sklepie na potrzeby świadczenia usług znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.

10. INNE POSTANOWIENIA

1. Ala Rio Lash and Brow Story ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Ala Rio Lash and Brow Story poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.alario.pl/regulamin/
2. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Ala Rio Lash and Brow Story nie krótszym jednak niż 7 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może wypowiedzieć umowę ze Sklepem na zasadach przewidzianych w punkcie 7.
3. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.
4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umów pomiędzy Kupującym a Ala Rio Lash and Brow Story, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
6. Ala Rio Lash and Brow Story dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem będą naprawiane jak najszybciej, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Niezbędne okresowe przerwy techniczne, w których czasie w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany, będą odbywały się tak, aby nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 27.04.2021 r.